dodano: 26-09-2019


Poszukujemy ekspertów zewnętrznych w zakresie przyznawania Znaku Jakości organizacjom uczestniczącym w Programie Europejski Korpus Solidarności.

Europejski Korpus Solidarności powstał w 2018 r. m. in. jako kontynuacja projektów Wolontariatu Europejskiego realizowanych w ramach Programów Erasmus+ i Młodzież w działaniu. W ramach programu finansowane są m. in. projekty wolontariatu międzynarodowego oraz staży i pracy.

Zadania ekspertów związane z przyznawaniem Znaku Jakości będą polegały na:

 1. ocenie merytorycznej wniosków o Znak Jakości,
 2. przeprowadzaniu spotkań z przedstawicielami organizacji wnioskujących,
 3. przygotowywaniu pisemnych opinii (ocena wniosku, raport ze spotkania) dotyczących przygotowania organizacji do udziału w programie.

Wymagania wobec kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 3. biegła znajomość języka polskiego w  mowie i piśmie,
 4. praktyczne umiejętności obsługi komputera (pakiet MS Office, narzędzia informatyczne do składania dokumentów online),
 5. znajomość założeń oraz zasad Programu Europejski Korpus Solidarności oraz specyfiki funkcjonowania III sektora w Polsce
 6. doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu wolontariatu – krajowego lub międzynarodowego – w charakterze wolontariusza lub koordynatora (minimalny czas trwania działań w ramach projektu: 4 miesiące),
 7. co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze pracy z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej lub w obszarze doradztwa zawodowego związanego z krajowym lub międzynarodowym rynkiem pracy dla młodzieży w wieku 18-30 lat
 8. spełnienie jednego z dwóch poniższych wymagań:
  a) doświadczenie w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie lub raportów/sprawozdań projektów dotyczących działań młodzieży i/lub wolontariatu i/lub rynku pracy w szczególności w odniesieniu do młodzieży (minimum 5), lub
  b) osiągnięcia w podstawowych obszarach wiedzy związanych z Europejskim Korpusem Solidarności (szczegóły w zasadach naboru) np. prowadzone badania, publikacje, zrealizowane projekty lub ich ewaluacja, analizy, artykuły, recenzje, zrealizowane szkolenia, wykłady, prezentacje, zajęcia, opracowywanie programów nauczania i programów szkoleń itp.
 9. wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, asertywność
 10. umiejętność sprawnej i obiektywnej oceny sytuacji oraz precyzyjnego formułowania wniosków/zaleceń w formie ustnej i pisemnej.
 11. niepełnienie funkcji koordynatora projektów Wolontariatu w programie Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności  w trakcie obowiązywania umowy z FRSE tj. do dnia 31.12.2020

Kryteria oceny ofert:

Osoby spełniające powyższe wymagania zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o współpracy.

Prosimy o składanie ofert do dnia 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje nt. zasad współpracy i procedury naboru, w tym wymaganych dokumentów, znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej FRSE

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, należy wskazać zainteresowanie oceną wniosków w ramach procedury przyznawania Znaku Jakości.

Zapraszamy do współpracy!

NAJNOWSZE WPISY


NAJNOWSZE WPISY


ZAPISZ SIĘ

DO NEWSLETTERA

ZAPISZ SIĘ

DO NEWSLETTERA

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.

FreshMail.pl