dodano: 26-09-2019


Poszukujemy ekspertów zewnętrznych w zakresie przyznawania Znaku Jakości organizacjom uczestniczącym w Programie Europejski Korpus Solidarności.

Europejski Korpus Solidarności powstał w 2018 r. m. in. jako kontynuacja projektów Wolontariatu Europejskiego realizowanych w ramach Programów Erasmus+ i Młodzież w działaniu. W ramach programu finansowane są m. in. projekty wolontariatu międzynarodowego oraz staży i pracy.

Zadania ekspertów związane z przyznawaniem Znaku Jakości będą polegały na:

 1. ocenie merytorycznej wniosków o Znak Jakości,
 2. przeprowadzaniu spotkań z przedstawicielami organizacji wnioskujących,
 3. przygotowywaniu pisemnych opinii (ocena wniosku, raport ze spotkania) dotyczących przygotowania organizacji do udziału w programie.

Wymagania wobec kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 3. biegła znajomość języka polskiego w  mowie i piśmie,
 4. praktyczne umiejętności obsługi komputera (pakiet MS Office, narzędzia informatyczne do składania dokumentów online),
 5. znajomość założeń oraz zasad Programu Europejski Korpus Solidarności oraz specyfiki funkcjonowania III sektora w Polsce
 6. doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu wolontariatu – krajowego lub międzynarodowego – w charakterze wolontariusza lub koordynatora (minimalny czas trwania działań w ramach projektu: 4 miesiące),
 7. co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze pracy z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej lub w obszarze doradztwa zawodowego związanego z krajowym lub międzynarodowym rynkiem pracy dla młodzieży w wieku 18-30 lat
 8. spełnienie jednego z dwóch poniższych wymagań:
  a) doświadczenie w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie lub raportów/sprawozdań projektów dotyczących działań młodzieży i/lub wolontariatu i/lub rynku pracy w szczególności w odniesieniu do młodzieży (minimum 5), lub
  b) osiągnięcia w podstawowych obszarach wiedzy związanych z Europejskim Korpusem Solidarności (szczegóły w zasadach naboru) np. prowadzone badania, publikacje, zrealizowane projekty lub ich ewaluacja, analizy, artykuły, recenzje, zrealizowane szkolenia, wykłady, prezentacje, zajęcia, opracowywanie programów nauczania i programów szkoleń itp.
 9. wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, asertywność
 10. umiejętność sprawnej i obiektywnej oceny sytuacji oraz precyzyjnego formułowania wniosków/zaleceń w formie ustnej i pisemnej.
 11. niepełnienie funkcji koordynatora projektów Wolontariatu w programie Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności  w trakcie obowiązywania umowy z FRSE tj. do dnia 31.12.2020

Kryteria oceny ofert:

Osoby spełniające powyższe wymagania zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o współpracy.

Prosimy o składanie ofert do dnia 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje nt. zasad współpracy i procedury naboru, w tym wymaganych dokumentów, znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej FRSE

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, należy wskazać zainteresowanie oceną wniosków w ramach procedury przyznawania Znaku Jakości.

Zapraszamy do współpracy!

NAJNOWSZE WPISY


NAJNOWSZE WPISY


ZAPISZ SIĘ

DO NEWSLETTERA

ZAPISZ SIĘ

DO NEWSLETTERA

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.