Informacje dotyczące polityki prywatności w EKS

treść strony

Przetwarzanie danych osobowych przez organy Wspólnoty Europejskiej (instytucje i organy Unii) odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Rozporządzenie).

Rozporządzenie stanowi szczególną regulację procesów operowania danymi osobowymi przez organy Unii, jeżeli cel przetwarzania danych osobowych został przez taki organ określony. Europejski Korpus Solidarności to Program Unii Europejskiej. Wobec tego podmiotem określającym cel Programu (a także cele przetwarzania danych osobowych, które pojawiają się w związku z realizacją Programu) jest Unia Europejska (dokładnie Komisja Europejska). Komisja Europejska pełni funkcję Administratora danych osobowych.

Oczywiście Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Fundacja) jako Narodowa Agencja Programu w Polsce oraz Beneficjenci Programu (Beneficjenci) przetwarzają dane osobowe, jednakże są w tej sytuacji podmiotami przetwarzającymi, ponieważ cel operowania danymi osobowymi został określony przez Unię Europejską, która prowadzi Program i jest jego autorem.

Dane osobowe zawarte we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu, umowie finansowej i innych dokumentach z nią powiązanych są przetwarzane przez Beneficjentów oraz Fundację w oparciu o postanowienia Rozporządzenia. Beneficjenci przetwarzają dane dotyczące procesu wnioskowania i finansowego zarządzania projektem z zastosowaniem systemów informatycznych Komisji Europejskiej na wszystkich etapach projektu realizowanego w ramach programu prowadzonego przez Komisję Europejską.

Fundacja oraz Beneficjenci pozyskują dane osobowe, realizując Program na podstawie art. 9 Rozporządzenia.

Stosowanie Rozporządzenia 2016/679

Gdy Fundacja i Beneficjenci wykonują zadania wykraczające poza zakres Programu, wówczas mogą mieć status Administratora danych osobowych. W takim przypadku właściwą regulacją prawną jest Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe przetwarzane przez Fundację i Beneficjentów – w celach samodzielnie określonych, poza zakresem celów Programu powinny być przetwarzane z poszanowaniem przepisów RODO.

Polityka prywatności dotycząca ochrony danych osobowych w programie Europejski Korpus Solidarności 2021-2027 zamieszczona jest na stronie Komisji Europejskiej:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
Inne wersje językowe dostępne są do wyboru w prawym górnym rogu strony.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawca informuje osoby, których dane osobowe są zawarte we wniosku, o odpowiednim oświadczeniu o ochronie prywatności, jak wskazano powyżej.