Home > Organizacje > Projekty Solidarności

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Pomysły na inicjatywy lokalne – dla kogo?
Rola organizacji w Projekcie Solidarności.

Strona Główna > Organizacje > Projekty Solidarności

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Pomysły na inicjatywy lokalne – dla kogo? Rola organizacji w Projekcie Solidarności.

 

Projekty Solidarności są jednym z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności. Jeśli dostrzegacie potrzebę współdziałania z mieszkańcami gminy lub dzielnicy, w której realizujecie swoje projekty bądź z seniorami z sąsiadującego domu dziennego pobytu lub przedstawicielami władz samorządowych – Projekty Solidarności otwierają możliwość takiej współpracy. Wasza organizacja może włączyć się w działania lokalne dzięki nowej inicjatywie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Projekty Solidarności skierowane są do przedstawicieli lokalnych społeczności, którzy chcą zmienić otaczające ich środowisko. Organizacja może włączyć się w działanie zaplanowane przez grupę minimum pięciu osób, które w otaczającym środowisku dostrzegają problem i maja pomysł, by go rozwiązać. Jako organizacja reprezentujecie tę grupę i pełnicie funkcję wspierającą – swoim doświadczeniem pomagacie mniej doświadczonym działaczom zrealizować ich projekt.

Rola organizacji w Projektach Solidarności nie sprowadza się jedynie do kwestii administracyjnych. Możecie również zainspirować ludzi do współdziałania i pokazać lokalnej społeczności, na czym polegają Projekty Solidarności. Jeśli widzicie potrzebę zmian, zaangażujcie w działania lokalnych liderów i aktywistów, uczniów szkół, a także przedstawicieli miejscowych władz – zróbcie wspólnie coś dla siebie!

Korzyści

poszerzenie obszaru działań organizacji

włączenie w działania organizacji przedstawicieli lokalnej społeczności

zdobycie nowych współpracowników

otwarcie się na problemy najbliższych społeczności

poznanie perspektywy i potrzeb mieszkańca gminy, dzielnicy, miasta

włączenie się w proces polepszania życia w otaczającej przestrzeni

realizacja pomysłów na zmiany w środowisku zamieszkania

aktywne włączenie młodzieży w życie lokalnej społeczności

współpraca młodzieży i mieszkańców

rozwiązanie lokalnych problemów przy wspólnej pracy wszystkich mieszkańców

budowa nowych, lokalnych partnerstw

zaktywizowanie młodzieży z mniejszymi szansami

diagnozowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów

podniesienie poziomu zaangażowania społecznego młodzieży

Obszary działania

aktywizacja społeczności lokalnej

promowanie zaangażowania społecznego

promowanie zdrowego trybu życia

ekologia

praca z dziećmi

praca z młodzieżą

praca z seniorami

wspieranie działalności organizacji pozarządowych

praca z mniejszościami

promowanie innych kultur i idei europejskich

działania solidarność

praca ze zwierzętami

Dofinansowanie

Dofinansowanie Projektów Solidarności w ramach programu Europejski Korpus Solidarności obejmuje trzy następujące kategorie budżetowe:

zarządzanie projektem – koszty związane z zarządzaniem projektem i wdrażaniem kolejnych etapów działań projektowych (np. przygotowania, realizacja działań, ewaluacja, kontynuacja i upowszechnianie rezultatów projektu)

koszty coachingu – koszty zatrudnienia do projektu osoby pełniącej rolę coacha

koszty nadzwyczajne – koszty związane z uczestnictwem w projekcie młodych osób z mniejszymi szansami

KROK PO KROKU

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak organizacja wspierająca ma zarejestrować się w systemie?

1. Do złożenia wniosku niezbędne jest zarejestrowanie organizacji i uzyskanie Kodu Identyfikacyjnego Uczestnika PIC (ang. Participant Identification Code). Przejdź na stronę Komisji Europejskiej EU LOGIN *, aby utworzyć indywidualne hasło i login w systemie uwierzytelniającym i rozpocząć rejestrację organizacji.

2. Stworzenie loginu i hasła w systemie EU LOGIN umożliwia zalogowanie się na Portalu Uczestnika (ang. Participant Portal) – tutaj można utworzyć profil organizacji: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

1. Aby rozpocząć proces rejestracji kliknij w przycisk “Register Organisation” (pol. “Zarejestruj organizację”).
2. Wypełnij formularz.
3. Zachowaj swój Kod Identyfikacyjny Uczestnika PIC – zostanie on wyświetlony na ostatnim etapie rejestracji.
4. Do profilu organizacji należy załączyć niezbędną dokumentację, potwierdzającą podane przy rejestracji informacje. Polskojęzyczne wersje formularzy znajdują się na poniższych stronach:

Zapoznaj się z przewodnikiem dla użytkownika systemu URF

formularze obejmujące m.in. informacje o rachunku bankowym – http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm;
formularze dotyczące statusu prawnego – http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane załączyć do rejestracji w Systemie URF (Komunikat NA 3-2015) [PDF].

Pobrane formularze należy wypełnić, wydrukować i podpisać (podpisu dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji), a następnie przesłać w formie skanu (w formacie PDF) do Portalu Użytkownika.

Aby tego dokonać:

  1. Wejdź do portalu użytkownika.
  2. W górnym menu Portalu Użytkownika najedź na pole „ORGANISATIONS” i wybierz opcję „MY ORGANISATIONS”.
  3. Znajdź swoją organizację i kliknij czerwony przycisk „MO” po prawej stronie (kolumna „ACTIONS”).
  4. Przejdź do zakładki „DOCUMENTS”.
  5. Dołącz zeskanowane wersje wymaganych dokumentów swojej organizacji.

Podstawowe informacje o systemie EU Login, podręcznik użytkownika oraz często zadawane pytania (PYTANIA I ODPOWIEDZI) – do pobrania tutaj.

2. Jak złożyć wniosek?

Wnioski Projektów Solidarności dostępne są online na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Organizacja wspierająca składa wniosek w imieniu grupy inicjatywnej (minimum 5 osób)- wszystkie podstawowe informacje dotyczące Projektów Solidarności zawarte są w Przewodniku po programie “Europejski Korpus Solidarności” na rok 2018 (zakładka Repozytorium).

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI


FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.

FreshMail.pl