Strona Główna > Organizacje > Znak Jakości po 2020

ZNAK JAKOŚCI PO 2020

Nowości i zmiany

Strona Główna > Organizacje > Znak Jakości po 2020

ZNAK JAKOŚCI PO 2020

Nowości i zmiany

Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności w latach 2021-2027

W kolejnej edycji Europejskiego Korpusu Solidarności, Znak Jakości zachowa swoje dotychczasowe zasady i funkcje, jednak jego znaczenie istotnie się zwiększy. Procedura przyznawania dofinansowania uprości się i będzie oparta o Znak Jakości. Duży nacisk zostanie położony również na monitorowanie działań. Podobnie jak w obecnym programie, wszystkie organizacje realizujące Projekty Wolontariatu, Staży i Miejsc pracy będą musiały posiadać Znak Jakości. Organizacje będą mogły ubiegać się o różne typy Znaku Jakości w zależności od działań, w których chcą uczestniczyć.

Główną różnicą jest określenie się organizacji na etapie składania wniosku o Znak Jakości, czy zamierza ubiegać się o dofinansowanie. Wprowadzi to wyraźne rozróżnienie pomiędzy tymi organizacjami, które ubiegają się o dofinansowanie i są odpowiedzialne za jego wykorzystanie (organizacje aplikujące), a tymi, które uczestniczą w działaniach jako partnerzy (organizacje partnerskie).

Formularz o przyznanie Znaku Jakości będzie podzielony na moduły, umożliwiając wnioskodawcom odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedniego typu Znaku Jakości i ról, o które się ubiegają (tj. wolontariat/staże/miejsca pracy – organizacja goszcząca/organizacja wspierająca – organizacja aplikująca/organizacja partnerska). Organizacje aplikujące będą oceniane na podstawie zestawu dodatkowych kryteriów przypisanych do danego Znaku Jakości. W przeciwieństwie do organizacji partnerskich, organizacje aplikujące będą musiały wykazać, że są w stanie prowadzić wysokiej jakości projekty oraz posiadają strategię realizacji założonych celów.

Proponowane drogi przejścia do kolejnej edycji programu

Organizacja może przejść do kolejnej edycji programu i zdobyć nowy Znak Jakości ważny w latach 2021-2027 wybierając jedną z trzech dróg:

1. Przedłużenie ważności posiadanego Znaku Jakości

Wszystkie dotychczas przyznane Znaki Jakości zostaną przedłużone, bez zmiany typu i roli, na kolejne 7 lat. W szczególnych przypadkach Narodowa Agencja może poprosić niektóre organizacje posiadające Znak Jakości o złożenie nowych wniosków według procedury opisanej w punkcie 3. Znak Jakości zostanie przedłużony nadając organizacji rolę organizacji partnerskiej, tzn.: organizacji niewnioskującej o dofinansowanie.

Jeśli organizacja ta chce rozszerzyć zakres, na jaki jest akredytowana lub zostać organizacją aplikującą o środki w nowym programie, powinna skorzystać z uproszczonej procedury wnioskowania o Znak Jakości (opisanej w punkcie 2).

Narodowa Agencja poinformuje uprawnione organizacje o przedłużeniu ważności ich Znaku Jakości na okres trwania przyszłego programu oraz o możliwości działania jako organizacje partnerskie.

2. Uproszczona procedura składania wniosku o Znak Jakości

Organizacje posiadające obecnie Znak Jakości i chcące składać wnioski o fundusze w charakterze organizacji aplikujących w nowej edycji programu, będą musiały złożyć wniosek o Znak Jakości w ramach uproszczonej procedury składania wniosków. W takim przypadku organizacje wypełnią w formularzu wniosku jedynie moduły przeznaczone dla organizacji wnioskujących o środki.

Organizacje, które z sukcesem przejdą tę procedurę, będą mogły występować jako organizacje aplikujące przez cały okres trwania przyszłego programu. Podobnie organizacje posiadające obecnie Znak Jakości i chcące rozszerzyć jego zakres i/lub role, będą musiały wypełnić wyłącznie odpowiednie sekcje w formularzu wniosku.

3. Pełna procedura wnioskowania o Znak Jakości

Organizacje z akredytacją Erasmus+ realizujące projekty dofinansowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności 2018-2020. Ważność akredytacji Erasmus+ zostanie wydłużona do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to w praktyce:

  • Organizacje partnerskie: Organizacje posiadające akredytację Erasmus+ będą mogły brać udział w projektach finansowanych w obecnym programie i nowym Europejskim Korpusie Solidarności w charakterze organizacji partnerskich do 31 grudnia 2021 r.
  • Organizacje beneficjenci: Organizacje posiadające akredytację Erasmus+, które będą chciały wnioskować o środki w nowym programie będą musiały złożyć wniosek o przyznanie Znaku Jakości. W przypadku uzyskania Znaku Jakości, zastąpi on dotychczas posiadaną akredytację Erasmus+.

Beneficjenci realizujący projekty dofinansowane w ramach Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności posiadające akredytację Erasmus+ będą mogły dokończyć swoje projekty z posiadaną akredytacją, nawet jeżeli projekty będą realizowane po grudniu 2021 r.

Informacje dodatkowe

Nowy formularz wniosku o przyznanie Znaku Jakości na okres trwania przyszłego programu (uwzględniający nową rolę organizacji aplikującej) zostanie opublikowany razem z ogólnym konkursem wniosków Europejskiego Korpusu Solidarności na rok 2021. Szacowany harmonogram publikacji tego konkursu i powiązanych formularzy wniosków jest przewidziany na jesień 2020 r.

Po uruchomieniu nowego formularza wniosku o Znak Jakości aktualny formularz nie będzie już dostępny.

Zachęcamy organizacje posiadające akredytacje Erasmus+, szczególnie te planujące pełnić w kolejnym cyklu programu rolę organizacji partnerskiej, do jak najszybszego ubiegania się o Znak Jakości z wykorzystaniem obecnie obowiązującego formularza i procedur.

infografika_do_pobrania

KOMUNIKAT Narodowej Agencji_do_pobrania

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.