Aktualność

treść strony

Konkurs dla uczestników projektów, wolontariuszy oraz organizacji EKS

Nagraj 90-sekundowe wideo na temat EKS i pokaż je w swoich social mediach. Potem prześlij nam link i wygraj nagrodę!

 • autor: EKS

English version below

ZASADY KONKURSU "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"

Prześlij nam 90-sekundowe wideo w jednej z poniższych kategorii:

 1. Inspirująca relacja z Twojego projektu EKS,
 2. Wideo o projekcie EKS zamieszczone na Instagramie lub TikToku z największą liczbą polubień,
 3. Wideo zachęcające innych do udziału w projekcie EKS.

To może być film, rolka ze zdjęciami, Twoja wypowiedź lub wywiad czy wideo z tekstem - forma jest dowolna.

Najważniejsze, by materiał trwał 90 sekund i był zamieszczony na Twoim kanale social mediowym (Instagram, TikTok, Facebook) oraz udostępniony publicznie, żebyśmy mogli go obejrzeć. 

Możecie zgłosić jedno wideo w każdej z kategorii.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Wyślij link do wideo z krótkim opisem (do 300 znaków) i danymi kontaktowymi: TUTAJ

W przypadku kategorii 2. oprócz linku dodaj zrzut ekranu z liczbą potwierdzającą polubienia użytkowników Instagrama lub TikToka.

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 grudnia 2022 r. do godziny 12:00. 

Wyniki konkursu ogłosimy 31 grudnia 2022 r. na stronie eks.org.pl.

UCZESTNICZKAMI I UCZESTNIKAMI KONKURSU mogą być:

 • wolontariuszki i wolontariusze, którzy są lub byli na projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności (osoby zarejestrowane w bazie EKS - posiadający nr PRN; rejestracja na Europejskim Portalu Młodzieżowym youth.europa.eu/SOLIdARity_pl), 
 • osoby w wieku 18-30 lat, które tworzą lub tworzyły grupę inicjatywną projektów solidarności Europejskiego Korpusu Solidarności (jak wyżej - osoby zarejestrowane w bazie EKS - posiadający nr PRN),
 • beneficjenci instytucjonalni programu EKS (organizacje i instytucje posiadające nr OID),
 • uczestnicy programów poprzedzających program EKS, tj. osoby biorące udział w projektach wolontariatu Erasmus+ lub Wolontariatu Europejskiego (EVS).

NAGRODY

Jury konkursu wybierze zwycięzców i wyróżnionych, którzy otrzymają nagrody w każdej kategorii:

 • I miejsce - Apple iPad,
 • wyróżnienie - telefon Samsung S21.

Celem konkursu jest promocja najciekawszych wideo prezentujących działania projektowe Europejskiego Korpusu Solidarności. Chciałybyśmy dotrzeć z informacją o EKS do młodych osób, które jeszcze nie znają programu, nie wiedzą o projektach wolontariatu czy projektach solidarności. 

Regulamin Konkursu i załączniki RODO dostępne są poniżej w formie załączników PDF.

____________________________________________________________________

Competition for ESC project participants, volunteers and organisations

Make a 90-second video about a European Solidarity Corps project and share it on your social media. Then send us the link and.... win a prize! 

"TOGETHER WE CAN DO MORE" COMPETITION RULES

Send us a 90-second video in one of the following categories:

 1. an inspiring account of your ESC project,
 2. a video about your ESC project posted on Instagram or TikTok with the highest number of likes,
 3. a video encouraging others to participate in an ESC project.

It can be a film, a photo reel, a speech or interview of yours, or a text video – the format is yours to choose.

Most importantly, the footage has to be 90 seconds long and posted on your social media channel (Instagram, TikTok, Facebook) and shared publicly for us to see.

You can submit one video in each category.

ENTERING THE COMPETITION

Send the link to the video with a short description (up to 300 characters) and contact details: HERE

For the second category, in addition to the link, include a screenshot confirming the number of likes received from Instagram or TikTok users.

Submissions will be accepted until 19 December 2022, 12:00 p.m.

The results of the competition will be announced on 31 December 2022 on eks.org.pl website.

PARTICIPANTS OF THE COMPETITION may be:

 • volunteers who are or have been involved in a European Solidarity Corps project (persons registered in the ESC database - with a PRN number; registration on the European Youth Portal youth.europa.eu/SOLIdARity_pl),
 • 18-30 year olds who form or have formed an initiative group for solidarity projects in the European Solidarity Corps (as above – persons registered in the ESC database - with a PRN number),
 • beneficiary institutions of the ESC programme (organisations and institutions with an OID number),
 • participants in programmes preceding the ESC programme, i.e. persons participating in Erasmus+ volunteering projects or European Voluntary Service projects.

PRIZES

The competition jury will select the winners and honourable mentions who will receive prizes in each category:

 • 1st place - Apple iPad,
 • honourable mention - Samsung S21 phone.

The aim of the competition is to promote the most interesting videos presenting the project activities of the European Solidarity Corps. We would like to reach out with information about the ESC to young people who are not yet familiar with the programme and do not know about volunteering or solidarity projects.

The Competition Terms and Conditions and GDPR annexes are available below as PDF attachments.