Ochrona danych osobowych

treść strony

Ochrona danych osobowych w programie EKS

 • Wprowadzenie

  Przetwarzanie danych osobowych przez organy Wspólnoty Europejskiej (instytucje i organy Unii) odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Rozporządzenie).

  Rozporządzenie stanowi szczególną regulację procesów operowania danymi osobowymi przez organy Unii, jeżeli cel przetwarzania danych osobowych został przez taki organ określony. Europejski Korpus Solidarności to Program Unii Europejskiej. Wobec tego podmiotem określającym cel Programu (a także cele przetwarzania danych osobowych, które pojawiają się w związku z realizacją Programu) jest Unia Europejska (dokładnie Komisja Europejska). Komisja Europejska pełni funkcję Administratora danych osobowych.

  Oczywiście Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Fundacja) jako Narodowa Agencja Programu w Polsce oraz Beneficjenci Programu (Beneficjenci) przetwarzają dane osobowe, jednakże są w tej sytuacji podmiotami przetwarzającymi, ponieważ cel operowania danymi osobowymi został określony przez Unię Europejską, która prowadzi Program i jest jego autorem.

  Dane osobowe zawarte we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu, umowie finansowej i innych dokumentach z nią powiązanych są przetwarzane przez Beneficjentów oraz Fundację w oparciu o postanowienia Rozporządzenia. Beneficjenci przetwarzają dane dotyczące procesu wnioskowania i finansowego zarządzania projektem z zastosowaniem systemów informatycznych Komisji Europejskiej na wszystkich etapach projektu realizowanego w ramach programu prowadzonego przez Komisję Europejską.

  Fundacja oraz Beneficjenci pozyskują dane osobowe, realizując Program na podstawie art. 9 Rozporządzenia.

  Stosowanie Rozporządzenia 2016/679

  Gdy Fundacja i Beneficjenci wykonują zadania wykraczające poza zakres Programu, wówczas mogą mieć status Administratora danych osobowych. W takim przypadku właściwą regulacją prawną jest Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dane osobowe przetwarzane przez Fundację i Beneficjentów – w celach samodzielnie określonych, poza zakresem celów Programu powinny być przetwarzane z poszanowaniem przepisów RODO.

  Polityka prywatności dotycząca ochrony danych osobowych w programie Europejski Korpus Solidarności 2021-2027 zamieszczona jest na stronie Komisji Europejskiej:

  https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
  Inne wersje językowe dostępne są do wyboru w prawym górnym rogu strony.

  Przed złożeniem wniosku wnioskodawca informuje osoby, których dane osobowe są zawarte we wniosku, o odpowiednim oświadczeniu o ochronie prywatności, jak wskazano powyżej.

 • DLA BENEFICJENTÓW realizujących projekty

 • DLA WNIOSKODAWCÓW ubiegających się o dofinansowanie

  Przygotowując wniosek o dofinansowanie w programie EKS, podają Państwo w systemie IT Komisji Europejskiej dane osobowe osoby kontaktowej do spraw projektu (lub kilku takich osób) oraz prawnego przedstawiciela Państwa organizacji.

  Dane te będą przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien poinformować osoby, których dane osobowe są zawarte we wniosku, o tym, jak będą przetwarzane ich dane.

  Ta sama strona https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement opisuje również zasady przetwarzania danych osobowych w projektach, które otrzymały dofinansowanie i są realizowane. Zachęcamy wnioskodawców do zapoznania się z zakładką „Informacje dla beneficjentów realizujących projekty”, gdzie opisane zostały wymagania (związane z ochroną danych osobowych) wobec instytucji realizujących projekty EKS.

 • DLA OSÓB FIZYCZNYCH biorących udział w programie wyjaśniające zasady przetwarzania ich danych osobowych

  Informacja dotycząca prywatności w programach Erasmus+ i EKS 2021-2027 zamieszczona jest na stronie Komisji Europejskiej: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
  Inne wersje językowe dostępne są do wyboru w prawym górnym rogu strony.

  Informacja ta wyjaśnia, w jakich celach i w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe uczestników projektów, przedstawicieli organizacji beneficjenta, przedstawicieli organizacji wnioskujących i wszystkich innych osób, których dane są przetwarzane w ramach programu EKS.