Europejski Korpus Solidarności

treść strony

Europejski Korpus Solidarności 2021-2027

 

15 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przyjęła program pracy Europejskiego Korpusu Solidarności w perspektywie finansowej 2021-2027. Wystartował więc nowy program dysponujący budżetem 1 miliarda 9 milionów euro na realizację działań tysięcy wolontariuszy i młodzieżowych projektów lokalnych. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. W programie weźmie udział ponad 270 tysięcy młodych pełnoletnich ludzi, a dodatkowe kilkaset będzie odbiorcami realizowanych działań.

Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dla młodych ludzi i organizacji chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych, w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się i zdobycia bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności.

 

Rolę Narodowej Agencji Programu pełni w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). FRSE działalność rozpoczęła w 1993 roku. Programy, którymi zarządza FRSE, dają możliwość zdobycia wiedzy formalnej na wszystkich poziomach edukacji oraz poszerzenia swoich kompetencji i zdobycia nowych doświadczeń metodami edukacji pozaformalnej i praktycznej. Projekty te dają szansę uczestnikom na rozwijanie swoich pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

Rola Narodowej Agencji w Europejskim Korpusie Solidarności

Europejski Korpus Solidarności jest wdrażany głównie w ramach zarządzania pośredniego, co oznacza, że Komisja Europejska powierza zarządzanie programem Agencjom Narodowym. Uzasadnieniem tego podejścia jest umiejscowienie Europejskiego Korpusu Solidarności jak najbliżej beneficjentów i dostosowanie się do różnorodności każdego kraju.

Narodowe Agencje promują i wdrażają Europejski Korpus Solidarności na poziomie krajowym i działają jako łącznik między Komisją Europejską a organizacjami uczestniczącymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Zadaniem Narodowych Agencji jest:

  • informowanie na temat Europejskiego Korpusu Solidarności,
  • zarządzanie sprawiedliwym i przejrzystym procesem oceny wniosków o dofinansowanie,
  • monitorowanie procesu wdrażania Europejskiego Korpusu Solidarności,
  • zapewnianie wsparcia wnioskodawcom i organizacjom realizującym projekty,
  • współpraca z innymi Narodowymi Agencjami i Komisją Europejską,
  • promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników programu na poziomie lokalnym i krajowym.

Ponadto Agencje Narodowe wspierają jakość realizowanych projektów przez prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej zarówno dla nowych, jak i dla doświadczonych organizacji. Pełnią również istotną rolę w kształtowaniu synergii pomiędzy polityką Unii Europejskiej dotyczącą młodzieży a działaniami Europejskiego Korpusu Solidarności na poziomie krajowym. Rolą Narodowych Agencji jest również podejmowanie działań, które przyczynią się do wzrostu wpływ Europejskiego Korpusu Solidarności. Narodowe Agencje prowadzą również działania zwiększające udział młodzieży z mniejszymi szansami w programie.

Podejście wspierające Agencji Narodowych ma na celu przeprowadzenie użytkowników przez wszystkie fazy, od pierwszego kontaktu z Europejskim Korpusem Solidarności, poprzez proces składania wniosków, aż do realizacji projektu oraz złożenia raportu końcowego. Zasada ta nie jest sprzeczna ze przejrzystością procedur udzielania dofinansowania. Opiera się raczej na założeniu, że w celu zagwarantowania równych szans dla wszystkich uczestników konieczne jest udzielenie większego wsparcia niektórym grupom docelowym poprzez doradztwo i monitorowanie.

W Polsce Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności funkcjonuje razem z innymi programami edukacyjnymi w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Więcej na temat FRSE można przeczytać na stronie lub w broszurze.

Priorytety programu – EKS włącza wszystkich, jest zielony i cyfrowy

Nowy program promuje włączenie społeczne i różnorodność oraz ma na celu zapewnienie wszystkim młodym ludziom równego dostępu do możliwości Europejskiego Korpusu Solidarności.

We wspieranych projektach EKS promuje zielone działania, czyli wszelkie działania na rzecz środowiska naturalnego.

Europejski Korpus Solidarności przyczynia się do transformacji cyfrowej, wspierając projekty, które rozwijają umiejętności cyfrowe oraz służą pogłębianiu wiedzy na temat zarówno możliwości, jak i zagrożeń związanych z technologią cyfrową.

Ponadto EKS promuje zaangażowanie młodych ludzi w procesy demokratyczne. Program, którego sercem jest wolontariat, ułatwia młodym ludziom aktywność społeczną i stawanie się osobami przyczyniającymi się do zmian.

Program wspiera działania związane z nieprzewidzianymi wyzwaniami, takimi jak przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 i wychodzeniu z niej, szczególnie w obszarze profilaktyki i wsparcia zdrowia. Program mobilizuje wolontariuszy do wspierania projektów zajmujących się różnymi wyzwaniami zdrowotnymi.

Jakie działania wspiera Europejski Korpus Solidarności w latach 2021-2027?

WOLONTARIAT

Wolontariat daje młodym ludziom możliwość uczestniczenia w codziennej pracy organizacji na rzecz społeczności. Działania mogą odbywać się za granicą lub w kraju zamieszkania wolontariusza. Wolontariat indywidualny może trwać do 12 miesięcy, podczas gdy wolontariat grupowy trwa zwykle od 2 tygodni do 2 miesięcy.

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Projekty solidarności to działania tworzone i realizowane przez grupę młodych ludzi w celu sprostania kluczowym wyzwaniom w ich społecznościach.

POMOC HUMANITARNA

EKS rozszerza swój zakres o działania wolontariackie wspierające pomoc humanitarną w oparciu o program „EU Aid”. Ten obszar programu będzie otwarty dla młodych ludzi w wieku od 18 do 35 lat. Program pomoże sprostać wyzwaniom humanitarnym w krajach trzecich, w których prowadzone są działania pomocy humanitarnej UE.

Nowy program będzie zatem koncentrował się na projektach wolontariatu i solidarności. Solidarność można rozumieć jako poczucie odpowiedzialności za innych i gotowość poświęcenia się dla wspólnego dobra, wyrażające się konkretnymi działaniami podejmowanymi bez oczekiwania w zamian jakiejkolwiek przysługi.

Staże i miejsca pracy, które były działaniem w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności 2018-2020, nie będą kontynuowane w nowej edycji programu.

Oficjalna strona programu Komisji Europejskiej