Zobacz, co u nas nowego

Wystartowała nowa edycja Europejskiego Korpusu Solidarności

15 kwietnia 2021 Komisja Europejska przyjęła roczny program pracy Europejskiego Korpusu Solidarności w perspektywie finansowej 2021-2027. Startuje nowy program dysponujący budżetem 1 miliarda 9 milionów euro na realizację działań tysięcy wolontariuszy i młodzieżowych projektów lokalnych.

  • Startuje nowy Program

    autor: Luka Łukasiak

Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dla młodych ludzi i organizacji, którzy chcą się włączyć w działania solidarnościowe w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się oraz zdobycia bezcennego doświadczenia i rozwinięcia nowych umiejętności.

EKS skierowany jest do osób w wieku od 18 do 30 lat w odniesieniu do działań solidarnościowych, oraz w wieku od 18 do 35 lat w przypadku działań związanych z pomocą humanitarną. Organizacje, które chcą włączyć wolontariuszy w swoje działania lub wesprzeć lokalne działania grup młodych ludzi, mogą ubiegać się o dofinasowanie projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Wcześniej jednak organizacje te muszą uzyskać Znak Jakości EKS (tylko w przypadku projektów wolontariatu). Na poziomie krajowym programem zarządza Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, natomiast na poziomie centralnym – Komisja Europejska.

Priorytety programu: EKS włącza wszystkich, jest zielony i cyfrowy

Nowy program promuje włączenie społeczne i różnorodność oraz ma na celu zapewnienie wszystkim młodym ludziom równego dostępu do możliwości Europejskiego Korpusu Solidarności. We wspieranych projektach EKS promuje zielone działania, czyli wszelkie działania na rzecz środowiska naturalnego.

Europejski Korpus Solidarności przyczynia się do transformacji cyfrowej, wspierając projekty, które rozwijają umiejętności cyfrowe oraz służą pogłębianiu wiedzy na temat zarówno możliwości, jak i zagrożeń związanych z technologią cyfrową.

Ponadto EKS promuje zaangażowanie młodych ludzi w procesy demokratyczne. Program, którego sercem jest wolontariat, ułatwia młodym ludziom aktywność społeczną i stawanie się osobami przyczyniającymi się do zmian.

Program wspiera działania związane z nieprzewidzianymi wyzwaniami, takimi jak przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 i wychodzeniu z niej, szczególnie w obszarze profilaktyki i wsparcia zdrowia. EKS mobilizuje wolontariuszy do wspierania projektów zajmujących się różnymi wyzwaniami zdrowotnymi.

WOLONTARIAT – daje młodym ludziom możliwość uczestniczenia w codziennej pracy organizacji na rzecz społeczności. Działania mogą odbywać się za granicą lub w kraju zamieszkania wolontariusza. Wolontariat indywidualny może trwać do 12 miesięcy, podczas gdy wolontariat grupowy trwa zwykle od 2 tygodni do 2 miesięcy.

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI – to działania tworzone i realizowane przez grupę młodych ludzi w celu sprostania kluczowym wyzwaniom w ich społecznościach. 

POMOC HUMANITARNA – EKS rozszerza swój zakres o działania wolontariackie wspierające pomoc humanitarną w oparciu o program „EU Aid”. Ten obszar programu będzie otwarty dla młodych ludzi w wieku od 18 do 35 lat. Program pomoże sprostać wyzwaniom humanitarnym w krajach trzecich, w których prowadzone są działania pomocy humanitarnej UE.

Nowy program będzie zatem koncentrował się na projektach wolontariatu i solidarności. Staże i miejsca pracy, które były działaniem w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności 2018-2020, nie będą kontynuowane w nowej edycji programu.

Szczegółowe informacje:

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem KE.

Terminy składania wniosków i formularze