treść strony
 • Archiwum - Europejski Korpus Solidarności

wróc do poprzedniej strony

Wtorek, 5 PAŹ 2021

ARCHIWUM | Projekty Wolontariatu - nabór wniosków 2021, runda 2

logo erasmus+

Cel i forma:

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Formularze wniosków o dofinansowanie obowiązujące w konkursie 2021 mają formę formularza online (web-eForm). Na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps. Należy wybrać dolny kafelek „European Solidarity Corps”, wtedy system automatycznie przeniesie do dostępnych formularzy wniosków.

  Oficjalne zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie KE.

  UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta, muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.

  ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

  W przypadku problemów ze złożeniem wniosku lub braku możliwości jego złożenia w terminie z przyczyn technicznych prosimy o wysłanie, najpóźniej w ciągu 24 godzin po oficjalnym terminie składania wniosków,  wiadomości e-mail na adres eks@frse.org.pl.

  Więcej informacji o procedurze KOMUNIKAT NARODOWEJ AGENCJI - APZW

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Aby złożyć wniosek o dofinansowanie projektu wolontariatu, organizacja musi posiadać Znak Jakości EKS dla organizacji liderskiej.

  Lista załączników do wniosku:

  • Oświadczenie – „Declaration of honour” – dostępne do ściągnięcia po zalogowaniu się do Portalu E+ i EKS. Oświadczenie musi być wydrukowane, podpisane przez prawnego reprezentanta, zeskanowane i załączone w systemie.
  • Pełnomocnictwo – w przypadku gdy Oświadczenie do wniosku jest podpisywane przez osoby, które nie są wskazane jako uprawnione do reprezentowania organizacji, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo:
   • Wnioskodawca może posłużyć się pełnomocnictwem udzielonym w poprzedniej edycji programu: wg wzoru FRSE lub własnego wzoru, o ile umocowanie nie zostało zawężone do konkretnego projektu, programu, itp. (tytuł projektu/rok/itp.);
   • Wnioskodawca może posłużyć się pełnomocnictwem udzielonym w przyszłości: wg dotychczasowego wzoru FRSE lub wg wzoru lub wg własnego wzoru – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA;

  W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie projektu przekracza 60 000 EUR, wnioskodawca załącza:

  A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE- pełną wersję zatwierdzonego sprawozdania finansowego za trzy poprzednie lata, zawierającą:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • oraz wszystkich pozostałych jego części określonych we właściwych przepisach, w tym tych o charakterze opisowym jak: wprowadzenie i dodatkowe informacje,
  • uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe.

  Ostatnie składane sprawozdanie nie może być starsze niż 18 miesięcy licząc od dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie. Uwaga: w przypadku wnioskodawcy, działającego krócej niż 3 lata ale co najmniej 2 i posiada sprawozdania finansowe za te lata obrotowe, NA wyliczy wskaźniki tylko i wyłącznie z dostępnych danych dotyczących wnioskodawcy.

  B. ZAŚWIADCZENIA: Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne zaświadczenie potwierdzające brak zaległości wobec budżetu państwa z właściwego:

  • Urzędu Skarbowego,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Dokumenty powinny być aktualne - nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia dokumentów do NA . NA zastrzega sobie prawo do zażądania aktualizacji dokumentów bez podania przyczyn.

  Dopuszczalne jest przekazanie dokumentów w formie:

  • cyfrowej opatrzonej podpisem elektronicznym (np. złożone do właściwych organów publicznych pliki xml),
  • skanu wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że skan ten został sporządzony z oryginalnych i aktualnych dokumentów przy czym NA ma prawo zażądać wersji papierowej bez podawania przyczyn. Oświadczenie powinno mieć formę pisma, które może być załączone również jako skan.

  W przypadku wniosków o dofinansowanie w kwocie przekraczającej 750 000 EUR, (z wyjątkiem organów sektora publicznego i organizacji międzynarodowych lub wniosków otrzymanych od wnioskodawców, którzy wcześniej w tym samym roku złożyli komplet dokumentacji wraz z wnioskiem), musi być dołączone sprawozdanie z audytu sporządzone przez zewnętrznego audytora.

  Narodowa Agencja może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów w późniejszym terminie.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program zapewnia wsparcie finansowe organizacji w poszczególnych kategoriach budżetowych:

  • wsparcie organizacyjne,
  • koszty zarządzania,
  • wsparcie procesu włączania,
  • koszty podróży wolontariuszy,
  • kieszonkowe wolontariuszy,
  • koszty nadzwyczajne – związane z uczestnictwem w projekcie młodych osób z mniejszymi szansami,
  • wsparcie językowe.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

5 października 2021, godz. 12:00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
formularz online