Pięć kroków dla organizacji – PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

treść strony
 • Krok 5

  Wniosek

  Uzupełniony wniosek o dofinansowanie złóżcie w odpowiednim terminie. Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę.

  Wnioskodawcy muszą skorzystać z  elektronicznych formularzy dostępnych w Portalu  Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, aby ubiegać się o dofinansowanie UE w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

  Jak uzyskać dostęp do wniosków?

  • Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login.
  • Użytkownicy nieposiadający konta muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.

  Jak złożyć wniosek?

  Aby złożyć wniosek, organizacja musi być zarejestrowana w Systemie Rejestracji Organizacji. Po zalogowaniu się do Portalu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, organizacja wybiera właściwy wniosek i wypełnia go elektronicznie.

  Przykładowe formularze wniosków dostępne są na stronie KE:

  ESC30 (2021): Projekty Solidarności

  Wniosek należy wypełnić  w jednym z języków urzędowych używanych w krajach programu.

  Zgłoszenia przesłane pocztą, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

  Wniosek musi być złożony przy użyciu właściwego formularza elektronicznego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

  Lista załączników dla Projektów Solidarności:

  • Oświadczenie – „Declaration of honour” – dostępne do ściągnięcia po zalogowaniu się do Portalu E+ i EKS. Oświadczenie musi być wydrukowane, podpisane przez prawnego reprezentanta, zeskanowane i załączone w systemie.
  • Pełnomocnictwo – w przypadku gdy Oświadczenie do wniosku jest podpisywane przez osoby, które nie są wskazane jako uprawnione do reprezentowania organizacji, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo:
   • Wnioskodawca może posłużyć się pełnomocnictwem udzielonym w poprzedniej edycji programu: wg wzoru FRSE lub własnego wzoru, o ile umocowanie nie zostało zawężone do konkretnego projektu, programu, itp. (tytuł projektu/rok/itp.);
   • Wnioskodawca może posłużyć się pełnomocnictwem udzielonym w przyszłości: wg dotychczasowego wzoru FRSE lub wg wzoru lub wg własnego wzoru – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA;
  • W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie projektu przekracza 60 000 EUR, wnioskodawca załącza pełną wersję sprawozdań finansowych za trzy kolejne ostatnie zamknięte i zatwierdzone lata obrotowe, w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz wszystkie pozostałe jego części określonych we właściwych przepisach, w tym tych o charakterze opisowym jak wprowadzenie i dodatkowe informacje. Składane sprawozdanie za ostatni rok obrotowy nie może być starsze niż 18 miesięcy licząc od dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie.

   Narodowa Agencja może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów w późniejszym terminie.

   W przypadku wniosków o dofinansowanie w kwocie przekraczającej 750 000 EUR, (z wyjątkiem organów sektora publicznego i organizacji międzynarodowych lub wniosków otrzymanych od wnioskodawców, którzy wcześniej w tym samym roku złożyli komplet dokumentacji wraz z wnioskiem), musi być dołączone sprawozdanie z audytu sporządzone przez zewnętrznego audytora.

   

  Więcej informacji dotyczących sposobu składania wniosków, znajduje się w Przewodniku.

  Więcej informacji na temat procesu składania wniosków (w tym aspektów informatycznych) można znaleźć w podręczniku online

   

  ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

  W przypadku problemów ze złożeniem wniosku lub braku możliwości jego złożenia w terminie z przyczyn technicznych prosimy o wysłanie, najpóźniej w ciągu 24 godzin po oficjalnym terminie składania wniosków, wiadomości e-mail na adres eks@frse.org.pl.

  Do e-maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, w formie niezmienionej od ostatniej próby złożenia wniosku. Obowiązkowo należy również dołączyć widok ekranu (print screen), potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Powinien on zawierać wyraźny numer identyfikacyjny formularza (ID) oraz dokładny czas podjętej próby złożenia wniosku. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.


  WRÓĆ DO LISTY KROKÓW