• Wiek wolontariuszy

  W projektach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 31. roku życia w momencie rozpoczęcia mobilności.

  Przykład:

  Wolontariusz urodził się 23 lutego 1991 roku. Aby mógł uczestniczyć w projekcie wolontariatu, pierwszy dzień mobilności (nie mylić z dniem podróży) musi być najpóźniej 22 lutego 2022. Tym sposobem uczestnik rozpocznie mobilność mając jeszcze 30 lat. Nie ma znaczenia, że w trakcie trwania mobilności uczestnik będzie obchodzić 31 urodziny.

 • Ile razy można uczestniczyć w projekcie grupowym?

  Wolontariusz może wziąć udział w więcej niż jednym działaniu grupowym w ramach EKS.

 • Czy szkoła może gościć wolontariuszy?

  Wasza szkoła chciałaby zaangażować w swoje działania wolontariuszy, ale nie wiecie, czy to jest zgodne z prawem?

  Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie nie reguluje kwestii włączenia wolontariusza w prace szkoły, reguluje ją jednak ustawa: prawo oświatowe. Zgodnie z interpretacją tej ustawy, wolontariusze mogą być zaangażowani tylko w określone szkolne zajęcia. Z udziałem wolontariuszy mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności. Poniżej znajduje się cytat z ustawy, określający, w którą część pracy szkoły mogą włączać się wolontariusze.

  Ustawa: prawo oświatowe

  Art. 109.

      Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

  1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne;

  2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
  a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt
  b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

  3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

  4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

  5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

  7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

  (…)

      Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.