treść strony
 • Wiek wolontariuszy

  W projektach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 31. roku życia w momencie rozpoczęcia mobilności.

  Przykład:

  Wolontariusz urodził się 23 lutego 1991 roku. Aby mógł uczestniczyć w projekcie wolontariatu, pierwszy dzień mobilności (nie mylić z dniem podróży) musi być najpóźniej 22 lutego 2022. Tym sposobem uczestnik rozpocznie mobilność mając jeszcze 30 lat. Nie ma znaczenia, że w trakcie trwania mobilności uczestnik będzie obchodzić 31 urodziny.

 • Ile razy można uczestniczyć w projekcie grupowym?

  Wolontariusz może wziąć udział w więcej niż jednym działaniu grupowym w ramach EKS.

 • Czy szkoła może gościć wolontariuszy?

  Wasza szkoła chciałaby zaangażować w swoje działania wolontariuszy, ale nie wiecie, czy to jest zgodne z prawem?

  Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie nie reguluje kwestii włączenia wolontariusza w prace szkoły, reguluje ją jednak ustawa: prawo oświatowe. Zgodnie z interpretacją tej ustawy, wolontariusze mogą być zaangażowani tylko w określone szkolne zajęcia. Z udziałem wolontariuszy mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności. Poniżej znajduje się cytat z ustawy, określający, w którą część pracy szkoły mogą włączać się wolontariusze.

  Ustawa: prawo oświatowe

  Art. 109.

      Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

  1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne;

  2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
  a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt
  b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

  3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

  4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

  5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

  7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

  (…)

      Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

 • Czy w Programie mogą brać udział osoby z Wielkiej Brytanii?

  To zależy. W przypadku projektów dofinansowanych w latach 2018 - 2020, Wielka Brytania była krajem uczestniczącym w programie, uczestnicy mogą pochodzić z Wielkiej Brytanii. W nowej perspektywnie programu Wielka Brytania nie jest już krajem programu - w tym przypadku nie ma możliwości aby w projekcie uczestniczyli wolontariusze z Wielkiej Brytanii. 

  W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do lektury przewodnika dla odpowiedniego konkursu wniosków.  

 • Jak opisać publikację, którą przygotowaliśmy w trakcie projektu?

  W materiałach takich jak publikacje czy filmy powinna się znaleźć informacja o odpowiedzialności, poniżej podajemy przykłady, jak może ona wyglądać.

   

  Wersja 1:

  The content of this [insert appropriate description, e.g. report, publication, conference, etc.] represents the views of the author only and his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the National Agency of European Solidarity Corps or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may made of the information it contains

   

  Wersja 2:

  This publication (website, video) has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

   

  Wersja 3:

  The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

   

  Wersja 4:

  Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

 • Jakie logo powinniśmy używać do promowania projektu?

  Beneficjenci muszą posługiwać się logo Unii Europejskiej w działaniach promocyjnych, aby potwierdzić wsparcie otrzymane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.
  Ważne jest prawidłowe i wyraźne eksponowanie flagi UE w połączeniu z oświadczeniem o wsparciu finansowym UE. Gotowe do użycia logo jest do pobrania TUTAJ.

 • Co znaczy komunikat: Please update participants from EYP in order to be able to continue the submission?

  Komunikat o treści: Please update participants from EYP in order to be able to continue the submission w systemie Mobility Tool oznacza konieczność pobrania danych wolontariuszy z systemu PASS. Aby to zrobić trzeba przejść do zakładki [Uczestnicy] następnie po prawej stronie kliknąć na przysisk [retrive now/pobierz dan uczestników z systemu PASS].